cnapa Newsletter – Mee 2020

 

De CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies  ab elo :

cnapa – Centre National de Prévention des Addictions

 

25 Joer CePT

De CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies gouf am Joer 1995 gegrënnt. Zu senger Missioun gehéieren Suchtpräventioun a Gesondheetsfërderung, duerch d’Entwécklung an d’Promotioun vun Iddien a Strategië fir e gesonden a positive Liewensstil. Zil ass d’Bevëlkerung op déi verschidde Präventiounsthemaen ze sensibiliséieren. Fir 2020 si verschidden Eventer geplangt, dorënner eng Fachkonferenz zum Thema Cannabispräventioun, déi den 18. November stattfënnt (Save-the-date!).

Entwécklung zu enger méi verständlecher Identitéit

Léif Memberen, Partner a Frënn,

Am Kader vu sengem 25ten Anniversaire ännert de CePT säin Numm, gëtt ab elo « cnapa – Centre National de Prévention des Addictions » a kritt domadder och eng nei visuell Identitéit.

Säin neien Numm markéiert eng wichteg Etapp an der Geschicht vun der Fondatioun. Mat deem neien Numm a méi enger kloer visueller Identitéit hieft d’Stëftung seng Aktivitéite besser ervir. Vun Ufank un schafft den Zenter als Nationale Referenzzenter mam Schwéierpunkt op der Präventioun vu Verhalensformen, déi zu de verschiddensten Ofhängegkeete féiere kënnen.

Zilgruppen:

 • de Grand Public
 • zemools déi Erwuessen an hirer Funktioun als Erzéier
 • Fachleit, besonnesch am psycho-sozio-edukative Secteur
 • Institutiounen aus verschiddene Beräicher (Schoul, Sozial– a Jugendaarbecht)

Eng Vilfalt vun Aktivitéiten an der alldeeglecher Aarbecht:

 • informéieren, sensibiliséieren, koordinéieren an orientéieren
 • Projeten a Formatioune konzipéieren an duerchféieren
 • Publikatioun vun Deplianten, Broschüren, Handbicher an didakteschem Material
 • iwwergräifend an pluridisziplinär Aarbecht (Netzwierk vu Multiplikateuren)
 • Kooperatiounen op nationalem, interregionalem an internationalem Niveau

 


 

Das CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies  ab jetzt :

cnapa – Centre National de Prévention des Addictions

 

25 Jahre CePT

Das CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies wurde 1995 gegründet. Sein Auftrag im Bereich der Suchtprävention und der Gesundheitsförderung besteht in der Entwicklung und Förderung von Ideen und Strategien für einen gesunden und positiven Lebensstil. Ziel ist es, die Bevölkerung für Präventionsthemen zu sensibilisieren. Für 2020 sind verschiedene Veranstaltungen geplant, unter anderem eine Fachkonferenz zur Cannabis-Prävention am 18. November (Save-the-date!).

Entwicklung zu einer verständlicheren Identität

Liebe Mitglieder, Partner und Freunde,

Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums hat das CePT seinen Namen in « cnapa – Centre National de Prévention des Addictions » geändert und enthüllt seine neue visuelle Identität.

Der neue Name markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Stiftung. Die neue Bezeichnung gibt der Stiftung eine klarere visuelle Identität und bessere Beschreibung ihrer Aktivitäten. Seit Beginn arbeitet diese als Nationales Referenzzentrum mit dem Fokus auf die Prävention von Verhaltensweisen, die zu den unterschiedlichsten Abhängigkeitsformen führen können.

Zielgruppen :

 • breite Öffentlichkeit
 • insbesondere Erwachsene in ihrer Erziehungsfunktion
 • Fachkräfte, vor allem im psycho-sozio-edukativen Bereich
 • Institutionen aus verschiedenen Settings (Schule, Sozialbereich, Jugendarbeit)

Eine Vielzahl von Aktivitäten in der Alltagsarbeit:

 • Information, Sensibilisierung, Koordination und Orientierung
 • Durchführung von Projekten und Fortbildungen
 • Publikation von Faltblättern, Broschüren, Handbüchern und didaktischen Materialien
 • übergreifende und pluridisziplinäre Netzwerkarbeit (Multiplikatoren)
 • Kooperationen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene

 


Le CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies dès maintenant :

cnapa – Centre National de Prévention des Addictions

 

25 ans CePT

Le CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies a été créé en 1995 avec la mission de la prévention des dépendances et de la promotion de la santé, à savoir le développement et la promotion d’idées et de stratégies pour un mode de vie sain et positif. L’objectif étant de sensibiliser la population aux thèmes de la prévention. Pour 2020, divers évènements sont planifiés, entre autres une conférence sur la prévention de l’addiction au cannabis aura lieu le 18 novembre (Save-the-date !).

Une évolution vers une identité plus compréhensible

Chers membres, partenaires et amis,

A l’occasion de son 25ème anniversaire, le CePT vient de changer sa dénomination en « cnapa – Centre National de Prévention des Addictions » et lève le voile sur sa nouvelle identité visuelle.

Sa nouvelle dénomination marque une étape importante dans l´histoire de la fondation. Le nouveau nom de la fondation sert à marquer une identité visuelle plus lisible par son nouveau logo et à mieux décrire ses activités.

Dès le début le Centre travaille comme Centre national de référence dans le contexte de la prévention de comportements susceptibles d’engendrer les formes les plus diverses d’addictions.

Public cible :

 • au grand public en général
 • aux adultes en particulier, en raison de leur rôle éducatif
 • aux professionnels, surtout du secteur social, éducatif et psychologique
 • aux institutions des différents secteurs (scolaire, social, jeunesse)

Une panoplie d’activités dans le travail au quotidien :

 • information, sensibilisation, coordination et orientation
 • réalisation de projets et de formations
 • publication de dépliants, brochures, manuels et matériel didactique
 • travail pluridisciplinaire et transversal, par un réseau de multiplicateurs
 • coopérations nationales, interrégionales et internationales